M.E.M.CS.H-Magyar Elit Mesterlövész Csapat Honlapja
"Kemény kiképzés érted!"
MENÜ

A SZERZÕDÉSES GÉPESÍTETT LÖVÉSZKATONÁK
EGYÉNI KIKÉPZÉSÉNEK MODELL VÁLTOZATA

 

Nemzetközi jelenség, hogy a hadsereg professzionális jellegének erõsödésével nõ a szerzõdéses katonák szerepe. Hasonló folyamatok jellemzik a Magyar Honvédség jelenleg folyó korszerûsítését is. Ennek megfelelõen nõ a szerzõdéses katonák száma. Ez az átalakítási folyamat messzemenõen megfelel a NATO-tagsággal összefüggõ követelményeknek is. A Magyar Honvédség jövõképe egy szerzõdéses állományon alapuló, jól felkészített szakmai hozzáértéssel rendelkezõ, kiképzett honvédséget feltételez. A gyökeresen átalakuló honvédség egy szervezetében és alkalmazhatóságában hatékony haderõvé formálódik, mellyel szemben - személyi állomány vonatkozásában - a katonamesterséget jól ismerõ, arra felkészült és felkészített, hosszú távon számításba vehetõ állomány kerül rendszeresítésre. Békeidõben a hadsereg elsõ számú feladatának a hatékony kiképzésnek kell lennie. Ennek tükrében vizsgáljuk meg a szerzõdéses állomány kiképzését, feladatukra történõ felkészítését.

A kiképzés elsõ szintje, hogy a katona megszerzi egyéni kiképzéssel a képzettség és a jártasság alapjait. Ennek megfelelõ elsajátítása szükséges a beosztással járó követelmények teljesítéséhez a kötelékkiképzés során. Tisztában vagyunk azzal, hogy a katonai szolgálat teljesítése számos nehézséget rejt magában, de a kérdés felvetõdik: valóban így van jelenleg? Nagy valószínûséggel a szerzõdéses állomány nagy többsége, a sorkatonai szolgálatának letöltése után 2-3 évvel tér vissza a hadsereg kötelékébe, más beosztásba, mint amibe sorkatonaként szolgált. Részükre a szerzõdéskor a kiképzésrõl, annak szintjérõl nem adnak részletes tájékoztatást.

Tapasztalataink alapján, a jelenleg érvényben levõ kiképzési program követelményei ellenére sem képes egy szerzõdéses katonákból álló alegység teljes mértékben összekovácsolódni! A gépesített lövész alegységparancsnokok a rendelkezésre álló állományból - elsõsorban a fontosabb beosztások ellátására történõ kiválasztáskor - csak az esetleges megérzéseikre támaszkodhatnak. Gondot jelent a kiképzés menetében, hogy a leszerelések miatt üres helyek keletkeznek, így a következõ bevonulásig nem töltõdnek fel a helyek. Ez kihat az adott alegység ütõképességére. A nyári hónapokban jelentkezik a másik probléma. A szerzõdéses állomány szinte egyidõben veszi ki szabadságát, így az adott alegységgel, mint kötelékkel, megint nem lehet számolni egy feladat végrehajtása során. Összességében megállapítható, hogy a problémák a kiképzés hiányára vezethetõk vissza. Ezért az egységes gondolkodás egyik formájának tartjuk, hogy közérthetõ módon rendelkezésre bocsássuk a szerzõdéses állomány egyéni kiképzésének általunk javasolt képzési változatát, amely konkrétan beosztásra történõ felkészítést eredményezne, a szerzõdéskötés elõtti kiképzési idõben. Azt valljuk: jó, ha a honvédségben szolgálatot vállalók tisztában vannak a kiképzési (felkészítési) kötelezettségekkel is. Érdekünk, hogy a hadseregben szolgálatot vállalók magas szintû szakmaisággal, felelõséggel tegyenek eleget beosztásukból adódó feladataiknak.

A SZERZÕDÉSES ÁLLOMÁNY ÉS A KIKÉPZÉSÉNEK HELYZETE

Jelenleg a Magyar Honvédség létszámán belül 5330 szerzõdéses katona teljesíthetne szolgálatot. A szerzõdésesek száma ma 3900 fõ körül van. Szerzõdéses katonának általában olyan személyek jelentkeznek, akik a munkanélküliség elöl menekülnek. A szerzõdéses állomány összetételét az illetmény alacsony volta - körülbelül nettó 35- 40.000 Ft -, a rendezetlen szolgálati körülmények nagyban befolyásolják. Az elmúlt négy évben a szerzõdést vállalók 80%-a elhagyta a Magyar Honvédséget. Azok a személyek, akik nem a munkanélküliség miatt választják a szerzõdéses szolgálatot, azok a megfelelõ kiképzés, a katonai ismeretek megszerzése céljából jelentkeznek. Õk azokat az alakulatokat célozzák meg - oda jelentkeznek -, amelyeknél a hírek szerint komoly, színvonalas kiképzés folyik.

Ma a Magyar Honvédségben a szerzõdéses katonák kiképzése a 463/197 nyilvántartási számú kiképzési program alapján folyik. A kiképzési program részletesen foglalkozik a szerzõdéses katonák 2 éves kiképzésével. A kiképzést két részre tagolja. A részeken belül külön foglalkozik azon katonák kiképzésével, akik nem voltak sorkatonák. Az elsõ része az alapok elsajátítását tekinti fõ céljának. Az alakulatoknál az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiképzési program bizonyos részeit célszerû lenne átdolgozni.

MIBEN LÁTJUK A FÕ PROBLÉMÁT?

A szerzõdéses állomány besorolási osztálya és rendfokozati illetménye jogi alapja megteremtõdött, megítélésünk szerint azonban ez nem áll összhangban felkészültségükkel és alkalmazásukkal. A két éves kiképzés elsõ ("A" idõszak) év, második ("B" idõszak) év elsõ 3-3 hónapjában történik meg az alapozás, melynek során kerülnek különbözõ beosztásokba. Ezután történik az úgynevezett kötelékképzés, aminek célja a korábban elsajátítottak szinten tartása, továbbfejlesztése. Amennyiben a 2 éves szerzõdési idõt egy egységes folyamatnak vesszük, számunkra az nem világos: az említett idõszakban milyen egyéni képzési rendszer alapján dõl el, hogy kibõl milyen beosztású katona válik, illetve az egyének hogyan kovácsolódnak össze alegységgé, ha a továbbiakban a képzett személyek esetleg leszerelnek? Hogyan kap új beosztást a szerzõdéses, fel van-e készítve ennek ellátására? Megvalósul-e, és mikor, az egyén újbóli felkészítése? Megítélésünk szerint a szerzõdésesnek meghatározott képességgel kell rendelkeznie, hogy feladatát megfelelõen el tudja látni. A legfontosabb az erkölcsi és anyagi megbecsülésen túl a feladat és az arra való felkészítés. A fentebb megfogalmazott célok elérése érdekében arra törekszünk, hogy a kiképzési feltételek alakításával is vonzóvá tegyük a szerzõdéses katonai szolgálatot.

Mi egy lehetséges változatot mutatunk be, amelyet alkalmasnak tartunk a szerzõdéses állomány egyéni felkészítésére, a késõbbi beosztás ellátására, a hatékony kiképzés (kötelékkiképzés) érdekében, gépesített lövész katonák részére.

 

EGY VÁLTOZAT A SZERZÕDÉSES ÁLLOMÁNY EGYÉNI
FELKÉSZÍTÉSÉRE

Hogyan valósuljon meg az adott beosztásra történõ felkészítés rendszere? Mi a célja a kiképzésnek?

A célok lehetnek: hatékonyság, fegyelem, kitartás, küzdõ és csapatszellem, az egymásrautaltság kialakítása, a honvédelem és a magyar honvéd fogalmak helyreállítása, tekintélyének visszaállítása.

Az 1. számú ábra figyelembevételével négyhónapos kiképzési idõt fordítanánk a jelentkezõ, szerzõdést vállaló felkészítésére. Fél vagy egy éves idõszakonkénti toborzás alapján jelentkezhetne szerzõdéses katonának az állampolgár. Az általános felmérés eredménye alapján kezdõdne meg a szakbeosztásra történõ felkészítése, amelybõl az elsõ hónap a próbaidejét is jelenthetné. A négy hónapos képzés során egymásra épülõ, fokozott terhelést és felkészítést kapna a leendõ szerzõdéses. Minden hónap végén vizsga, norma formájában adna számot felkészültségérõl, ami eredményezhetné további képzésének alapját. Az elsõ hónap eredménytelen elvégzése esetén nem haladhatna tovább, hiszen itt az alapok megteremtésérõl lenne szó. Elsõ hónap végére ki kell derülnie, közülük kik azok, akik eredményeik alapján alkalmasak, tehetségesek és elszántak. Velük kell a szerzõdéses állományt bõvíteni.

A 2-4. hónapban egymásra épülõ, fokozott, széleskörû képzést kapna, mely képessé tenné különbözõ feladatok sikeres végrehajtására a szerzõdéses katonát. Amennyiben valamely képzési hónap végén eredménytelenül vizsgázott, de az elõzõ hónap általános követelményeinek megfelelt, választási lehetõségek állnának rendelkezésre. Mivel valamely szintû képzést elsajátított, annak figyelembe vételével alacsonyabb beosztást képes lenne ellátni egy adott kötelék keretében.

A negyedik hónap végére, megítélésünk szerint, egy jól felkészített, általános kiképzettséggel ellátott katona vállalna szerzõdést és hajtaná végre a konkrét beosztásával járó kötelmek ellátását. A negyedik hónap végén válna ismertté, hogy a csapatoknak milyen beosztásokra felkészített szerzõdésesek adhatók át és hány fõvel. Ez az adott szolgálati helyen, a meglevõ kiképzési tervek alapján történne. Összhangban állhatna az egyén képzettségének szintje, a beosztás ellátásához szükséges követelmény és a kötelékkiképzés során jelentkezõ feladatok rendszere. Együttesen megfelelne egy külföldi szolgálat vállalásához szükséges feltételek teljesítéséhez.

Ez az egyéni képzési rendszer eredményezheti a szerzõdéses katona által az adott beosztás jó szintû ellátását, felkészítheti a kötelékkiképzés eredményes végrehajtására, az egyének alegységgé történõ összekovácsolódására. Az alapok elsajátítása feltételezné a késõbbi széles körû alkalmazást. A vizsgarendszerek bevezetésével a legképzettebb egyének látnák el a különbözõ beosztásokat, akik más területeken is jártasak valamilyen formában. a különbözõ beosztási helyek feltöltõdnek, folyamatosan pótolható az esetleges hiány, a kötelék szerepe nem bomlik meg a 2 éves idõszakban. Megvalósul az elv: megfelelõ egyén a megfelelõ beosztásra.

Továbbfûzve a gondolatot, problémát látunk a jelenlegi rendfokozati és beosztási helyek kapcsolatában is. Milyen összefüggés van közöttük? Milyen követelményszint teljesítésekor kapnak tisztesi rendfokozatot a szerzõdéses katonák és milyen esetleges megüresedett beosztási helyre ki kerül, milyen elv alapján és mikor? Beosztásban történ változáskor a rendfokozata is változik-e a szerzõdéses katonának? Ezek a kérdések, szerintünk, az egységes egyéni felkészítés hiányában merülhetnek fel mindenkiben.

A 2. számú ábra a rendfokozatok és beosztások rendszerét mutatja be. Egységes értelmezésben választási lehetõséget adna mind a szerzõdéses, mind az adott alegységparancsnok részére, hogy a teljesítmény alapján ki, milyen beosztásra lesz alkalmas, ez milyen rendfokozattal járna. Összhangban állna a kiképzés követelményrendszerével, meghagyva a szerzõdéses választási jogát sikeres vagy sikertelen részteljesítmény esetén. Eredményezi a rendfokozat, beosztás, követelmény, járandóság egységét (folyamatos elõléptetési rendszer a teljesítmény alapján). A kötelékkiképzés során (szerzõdéskötés után) az adott alegységparancsnok válogathat az esetlegesen megüresedett beosztási helyek feltöltésére a kiképzett állományból. Biztosíthatja a szerzõdéses katona elõmenetelét. Az egyénileg (adott beosztásra) kiképzett katona több ismerettel is rendelkezik, egyéb feladatokat is képes lenne ellátni. Az alegységparancsnokok a szerzõdéses katona által vállalt, egyénileg a beosztási helyekre felkészített, a megfelelõ rendfokozattal ellátott és 2 éves szerzõdést kötõ egyénekkel kezdhetné meg a kötelékkiképzés végrehajtását.

A két ábra alapján egyértelmûen megállapítható és választási lehetõséget biztosíthat a szerzõdéses és a leendõ alegységparancsnok számára a felkészítés menetében a különbözõ beosztások feltöltésére. Csökkenne a leszerelések száma, az alegység komplexitása nem szakadna meg hiány esetében sem, mert az egyén azonnal pótolható lenne. A fontosabb beosztási helyekre a legjobb képességû katonák kerülnének. A katonák beosztásukkal járó feladataikat maximálisan látnák el, a részükre rendszeresített fegyverek mesteri kezelõivé válhatnának. Kiküszöbölhetõ a kalandvágyból szerzõdést vállalók nagy száma.

 

ÖSSZEGZÉS

Jelen elképzelés csak a kiképzés oldaláról vizsgálja a szerzõdéses állományon alapuló, jól felkészített hadsereget. Meggyõzõdésünk, hogy így lehetne a kor követelményének megfelelni. Az általunk bemutatott kiképzési rendszer modellt adhat más fegyvernemi és szakalegységek kiképzési rendszerének kidolgozásához. Alátámasztja elképzelésünket az a tény is, hogy hamarosan állománytábla módosítások történnek a Magyar Honvédségben. Ehhez (a hatékonyság biztosítása érdekében) megfelelõ, hatékony kiképzési rendszer is szükséges, amelynek része lehet a bemutatott kiképzési rendszer is.

A szerzõdéses katonák általunk javasolt kiképzése összességében az alábbiakat eredményezheti:

a különbözõ helyeken diszlokáló alegységek egységesen történõ NATO-kompatibilissé tételét;
a gépesített lövészalegység képes lenne a feladatát hatékonyan ellátni (képzett szerzõdéses állomány áll rendelkezésre);
a kötelékkiképzés hatékonyságát: EGYÉN-KIKÉPZETTSÉG-SZOLGÁLAT;
nagyobb hatékonysággal használható fel a katonai kiadásokra szánt pénzösszeg;
a mélyponton álló presztízs helyreállítását;
a fegyelem megszilárdítását;
a lépcsõzetes feltöltési rendszert;
az elõmenetel biztosítását a szerzõdés hosszabbításakor (nem képzett katonák elküldése);
lépcsõfokot a tiszthelyettesi (alparancsnoki) állomány felkészítéséhez.

Mindezen szempontokat a társadalom is elvárja a Magyar Honvédségtõl. Azonban az elvárások elsõsorban a kiképzés útján valósulhatnak meg. A technikai hiányosságok pótolhatók kiképzéssel, de fordítva ez nem igaz.

 

A SZERZÕDÉSES ÁLLOMÁNY KIKÉPZÉSI RENDSZERE
(FELKÉSZÍTÉS BEOSZTÁSRA TÖRTÉNÕ ELLÁTÁSRA)
gépesített lövész katona részére
(VÁLTOZAT)

 

 

  1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap
Kik. ág testnevelési kiképzés
alaki kiképzés
szolgálati szabályzat
és szabályzat ismeret
általános harcászat
általános lõkiképzés
gépkarabély
alaplõgyakorlat
szakharcászat
technikai kiképzés
rádió kiképzés
mûszaki kiképzés
vegyivédelmi kiképzés
szak lõkiképzés
(fegyverzettechnikai
alapismeretek)
gépkarabély
géppuska
kézi gránátvetõ
szakalap lõgyakorlatok
kézigránát dobógyakorlat
szakharcászat
katonai tereptan
logisztikai ismeretek
biztosítási harcmódok
szak lõkiképzés
(fegyverzettechnikai
alapismeretek)
távcsöves puska
toronyfegyverek
szakalap
lõgyakorlatok
szakharcászat
békefenntartói
ismeretek
nemzetközi hadijog
szak lõkiképzés
(fegyverzettechnikai
alapismeretek)
pisztoly
szakalap
lõgyakorlat
Köve-
telmény
felmérés, vizsgáztatás vizsgáztatás, normáztatás, lõgyakorlat értékelés (lövészet) vizsgáztatás, normáztatás, lõgyakorlat értékelés (lövészet) vizsgáztatás, normáztatás, lõgyakorlat értékelés (lövészet)
szerzõdéskötés (vállalás)
beosztásba helyezés

 

 

Megjegyzés: kiképzési idõ: 4 hónap

 

A SZERZÕDÉSES ÁLLOMÁNY BEOSZTÁSBA TÖRTÉNÕ HELYEZÉSE
KÖVETELMÉNYSZINT ALAPJÁN
gépesített lövészkatona részére
(VÁLTOZAT)

 

 

Kik.
idõ

Követel-
mény
szerint

Sikeres teljesítés
esetén

Sikertelen teljesítés
esetén

 

Rendfokozat

Beosztás

1. hónap értékelés

eredmény

felmérés, vizsgáztatás eredménye

kiképzés folytatása

elbocsátás

  honvéd -
2. hónap értékelés

eredmény

PIROS színû szalag a zubbony zseben
kiképzés folytatása
beosztásba, rendfokozatba helyezés
SZERZÕDÉS kötés
1. 1.) Nem folytathatja tovább a kiképzést, szalagot, tisztesi rendfokozatot nem kaphat. Szerzõdés kötés lehetõsége. Beosztás lehet: gkr., gpu., kpct.grv.   honvéd
(õrvezetõ)
gépkarabélyos
géppuska irányzó
gránátvetõ irányzó
3. hónap értékelés

eredmény

FEHÉR színû szalag a zubbony zseben
kiképzés folytatása
beosztásba, rendfokozatba helyezés
SZERZÕDÉS kötés
1. PIROS színû szalag viselésével szerzõdés,    2-es beosztási csoportnak megfelelõen.

2. Folytatja a kiképzést, de új szalagot nem viselhet (marad a PIROS). Tanulja a kiképzési ágakat, és együtt vizsgázik a 2-3. hónap anyagából.

  õrvezetõ (tizedes) gépkarabélyosgéppuska irányzó
gránátvetõ irányzó
mesterlövész
toronylövész
4. hónap értékelés

eredmény

ZÖLD színû szalag a zubbony zseben
beosztásba, rendfokozatba helyezés
SZERZÕDÉS kötés
1. Ha a 4. hónap feladatainak teljesítése eredménytelen, de a 3 hónap sikeres, FEHÉR szalag viselésével a 3-as beosztási csoportnak megfelelõ szerzõdéskötés.

2. Szerzõdéskötés után lehetõség 4. csoportnak megfelelõ beosztás ellátására egyéni képzés és felkészítés után, az alegységparancsnoka terve alapján

  tizedes
(szakaszvezetõ)
esetleg õrmester
mesterlövész
toronylövész
rajparancsnok helyettes
rajparancsnok

 

 

Megjegyzés: A szalag elnevezése és színe a példa megértése végett került feltüntetésre.

Hírek

Weblap készítés ingyen

Szavazás

Tetszik az oldal?
nem
igen
K**** szar
B*** ***!
Nagyon tetszik!
Asztali nézet